ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – BIOSTILE ONLINE ÁRUHÁZ

1. Általános tudnivalók a személyes adatok védelméről

Az Adatvédelmi / Cookie-tájékoztató leírja, hogy a Biovis d.o.o, Komen 129A, 6223 Komen, adószám: SI17834619, regisztrációs szám: 6004075000 (a továbbiakban: Társaság) hogyan használja fel az ügyfelektől és a weboldal látogatóitól gyűjtött vagy kapott személyes adatokat. Leírja, hogyan gyűjtjük vagy kapjuk meg az Ön személyes adatait, az általunk feldolgozott személyes adatok típusait, hogyan használjuk, osztjuk meg és védjük ezeket az információkat, mennyi ideig tároljuk ezeket az információkat, az Ön személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogait, és hogyan léphet kapcsolatba velünk. adatvédelmi eljárásainkról.

A modern társadalomban a magánélethez való jog az egyik legfontosabb emberi jog. Tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének fontosságával, ezért adatait a személyes adatok védelmére irányadó előírásoknak megfelelően kezeljük. A Társaság, mint a személyes adatok kezelője lehetővé teszi az egyének számára, hogy a személyes adataikkal kapcsolatos minden lényeges információt megismerjenek.
A személyes adatok védelme a felelős cég Biovis d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen és meghatalmazott partnerei ill. üzleti egységek. A meghatalmazott partnerek listája elérhető a www.biostile.hu oldalon

A társaság különböző forrásokból szerez be személyes adatokat magánszemélyektől. Az esetek többségében közvetlenül azoktól a vásárlóinktól kapjuk meg, akik nálunk vagy meghatalmazott partnereinknél választják termékeinket (értékesítéseket). Honlapon, különféle rendezvényeken és hírre való feliratkozással is megszerezzük őket.

Az adatkezelés a Pošta Slovenije weboldal felhasználójának személyes hozzájárulásán alapul. Úgy kell tekinteni, hogy a felhasználó, amikor a Pošta Slovenije által a weboldalon kínált szolgáltatások regisztrációja és/vagy a weboldalon kínált szolgáltatások megvásárlása céljából megadja adatait az online űrlapon, beleegyezik személyes adatainak a kiválasztott célokra történő feldolgozásához és a tanúsítványokhoz. online űrlap.

A Társaság a személyes adatokat úgy tárolja és védi, hogy az adatok illetéktelen számára történő indokolatlan kiszolgáltatása ne történhessen. Vállaljuk, hogy a személyes adatokat előzetes értesítés és az Ön hozzájárulása nélkül, megfelelő biztosítékok nélkül nem adjuk át, kölcsönözzük vagy adjuk el harmadik félnek, és a személyes adatokat csak a törvényes alapon és kiválasztott célokon dolgozzuk fel.

A Társaság nem továbbítja és nem gyűjti a személyes adatokat, és nem továbbítja harmadik országokba.

2. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel

Tevékenységünk keretében a következő típusú személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük: vezeték- és vezetéknév, születési idő, elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám), magasság és testsúly. Web cookie-k. Cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk, amelyek bizonyos használati adatokat gyűjtenek
webhelyet, amikor eléri, megtekinti és használja.

A cookie egy olyan adatfájl, amely akkor kerül telepítésre az Ön számítógépére vagy mobileszközére, amikor Ön webhelyeket látogat meg. Nem engedélyezzük, hogy harmadik felek cookie-kat tároljanak az Ön készülékén. Amíg nem jelentkezik be szolgáltatásainkba, adatai névtelenek, és nem tudjuk összekapcsolni az Ön számára biztosított információkat. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az általunk használt cookie-król és arról, hogy miért használjuk őket.

3. Hogyan dolgozzuk fel az általunk gyűjtött személyes adatokat

Személyes adatokat csak a szükséges mértékben kezelünk:

1. a velünk kötött szerződés teljesítése vagy az Ön kérésére lépések megtétele, mielőtt szerződést köt velünk;

2. törvényi kötelezettségeink teljesítése;

3. jogos érdekeink céljai, ideértve szolgáltatásaink működését, értékelését és fejlesztését; csalás, jogosulatlan tranzakciók, követelések és egyéb kötelezettségek megelőzése és védelme minket és másokat; valamint a vállalati irányelveknek és iparági szabványoknak való megfelelés biztosítása.

Személyes adatok feldolgozása az ügyfél hozzájárulása alapján. A személyes adatok kezelése az egyén kifejezett hozzájárulásán is alapulhat, amely lehetővé teszi a társaság számára, hogy személyes adatait a hozzájárulásban meghatározott célokra használja fel, nevezetesen:
– Általános hírek fogadása: Híreket, előnyöket, ajánlatokat, magazinokat, rendezvényekre szóló meghívókat, nyereményjátékban való részvételre, valamint felmérésekben és kutatásokban való részvételre szóló meghívásokat kap.
– Személyre szabott ajánlatok fogadása: személyre szabott ajánlatot kap termékeinkről, szolgáltatásainkról és egyéb hírekről, kedvezményekről, rendezvényekre szóló meghívókat, nyereményjátékokban való részvételre szóló meghívókat.

Abban az esetben, ha a magánszemély a személyes adatok kezelésének fenti céljainak végrehajtásához nem járul hozzá, azt részben megadja, vagy a hozzájárulását (részben) visszavonja, a Társaság az érintett személyt csak abban az esetben és mértékben tájékoztatja, ha a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, ill. a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon (pl. általános tájékoztatás, az ügyfél által használt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek teljesítése).

A szolgáltatások nyújtása nem kötött hozzájáruláshoz. A hozzájárulás megadása önkéntes és ha az egyén úgy dönt, hogy nem kívánja megadni ill. később visszavonja, ez semmilyen módon nem csökkenti az üzleti kapcsolatból eredő jogokat ill. egy magánszemély számára ez nem jelent többletköltséget vagy súlyosbító körülményt.

Biovis d.o.o. a magánszemélyek adatait, ha azok a hozzájárulásban meghatározott célokhoz hozzájárultak, más felhatalmazott partnereknek és szerződéses adatfeldolgozóknak is továbbíthatják.

4. Egyéni hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulást a hozzájárulásban meghatározott célokra adják, és visszavonásig érvényes. Ha a magánszemély a hozzájárulását részben vagy teljesen visszavonja, a Társaság a továbbiakban nem használja fel az adatait arra a célra, amelyre a visszavonást megadta.

Ha egy magánszemély visszavonni kívánja a hozzájárulását, ezt úgy teheti meg, hogy elküldi a visszavonást a Biovis d.o.o. vagy hivatalos partnerünknek online az info@biostile.org címen vagy írásban a Biovis d.o.o. vagy egy meghatalmazott partner. Biovis d.o.o. és a felhatalmazott partnerek értesítik egymást a lemondásról. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtti hozzájáruláson alapul.

5. A személyes adatok felhasználói kategóriái

A személyes adatok felhasználói azok a munkavállalók és meghatalmazott partnerek, akik a munkajog, a személyes adatok kezeléséről szóló szerződések vagy a bizalmas adatok védelméről szóló szerződések alapján kötelesek tiszteletben tartani és védeni az egyének személyes adatait. A felhasználók az adatokhoz a biztosított jogokkal összhangban férnek hozzá. Biovis d.o.o. harmadik személyek kérésére vagy kérésére a személyes adatokat (csak azokat a személyes adatokat, amelyeket az egyes állam vagy törvényileg felhatalmazott szerv minden egyedi esetben kér) továbbítunk az alábbi szerveknek is, ha jogszabály ilyen közlési vagy közlési kötelezettséget ír elő ( pl. a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága, a bíróságok, a Pénzmosás Megelőzési Hivatal, a Szociális Munka Központja, a Korrupciómegelőzési Bizottság, az illetékes bíróság által kinevezett végrehajtók, a rendőrség stb.).

6. Személyes adatok megőrzése

A személyes adatok megőrzésének időtartama az egyes személyes adatok kategóriáinak feldolgozásán és kezelési célján alapul. A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtés vagy a további feldolgozás céljának eléréséhez szükséges. A személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulását követően töröljük, megsemmisítjük, zároljuk vagy anonimizáljuk, kivéve, ha ennek más jogalapja nincs, vagy ha ez jogi igények előterjesztéséhez, végrehajtásához vagy védelméhez szükséges.

7. A felek jogai

Biovis d.o.o. lehetőséget biztosít azon egyéneknek, akiknek személyes adatait kezeli, jogaik gyakorlására, nevezetesen:
– az ezzel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
– a Biovis d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
– törlési jog, amelyet a Biovis d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
(1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
(2) magánszemély visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
(3) magánszemély tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs nyomós jogos indoka az adatkezelésnek
(4) a személyes adatokat jogellenesen kezelték

(5) ha jogszabály úgy rendelkezik
– az adatkezelés korlátozásának joga, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
(1) a magánszemély vitatja az adatok pontosságát, mégpedig arra az időszakra vonatkozóan, amíg a Biovis d.o.o. lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
(2) az adatkezelés jogellenes, és a magánszemély ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
(3) Biovis d.o.o. már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az egyénnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, végrehajtásához vagy védelméhez,

Kérelmet a magánszemély az azonosítását lehetővé tévő módon, szóban, jegyzőkönyvben, írásban vagy e-mailben benyújtott kérelemmel terjesztheti elő.

8. Egyéb

Biovis d.o.o. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Tájékoztatót módosítsa vagy kiegészítse a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében. Információ a honlapunkon érhető el.
Koper, may 2018